SŁODKI KONKURS

NAGRODA GŁÓWNA

Regulamin SŁODKIEGO KONKURSU piw miodowych Manufaktury Piwnej Browaru Jabłonowo

PAR. 1

Nazwa

Promocja, zwana  Konkursem w dalszej części niniejszego Regulaminu będzie prowadzona pod nazwą:  „SŁODKI KONKURS

PAR. 2

Organizator Konkursu

Podmiotem urządzającym Konkurs jest Browar Jabłonowo Zarząd  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  Sp. K.,  z siedzibą:  Al. Krakowska 77, 05-552 Jabłonowo, NIP 123-00-01-185 zwana dalej „Organizatorem„.

PAR. 3

Obszar, na którym będzie urządzany Konkurs

Konkurs urządzany będzie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

PAR. 4

Czas trwania Konkursu

Konkurs trwać będzie od dnia 01.07.2022 roku do dnia 30.09.2022 roku, przy czym w terminie do dnia 30.09.2022 roku prowadzona będzie sprzedaż towarów uprawniających do wzięcia udziału w Konkursie.

PAR. 5

Asortyment biorący udział w Konkursie, definiowany dalej jako „Towary”:

1. Towary biorące udział w Konkursie:

 1. Piwo na miodzie wielokwiatowym z imbirem
 2. Piwo na miodzie gryczanym
 3. Piwo na miodzie z maliną
 4. Piwo na miodzie z pigwowcem
 5. Piwo LEKKIE na miodzie z pomarańczą
 6. Piwo LEKKIE na miodzie z cytryną
 7. Piwo APIS (APA Na Miodzie)

pakowane w kartonach po 12szt, sprzedawane w punktach sprzedaży na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, z datą przydatności do spożycia nie późniejszą niż 30.04.2023r.

 1. Po dniu 30.09.2022 roku Towary znajdujące się w punktach sprzedaży nie stanowią produktów objętych niniejszym Konkursem.

PAR. 6

Określenie osób, które mogą brać udział w Konkursie

 1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie zamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Uczestnicy„).
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo. Prawo do weryfikacji spełniania powyższych warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
 3. Osoba zgłaszająca udział w Konkursie może zgłosić wyłącznie jej własny udział.

PAR. 7

Zasady prowadzenia Konkursu; sposób urządzania Konkursu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zebranie przez Kupujących co najmniej jednego Pakietu Konkursowego stanowiącego zestaw siedmiu kontretykiet z butelek piw Miodowych Manufaktury Piwnej (Towarów),  z czego  w jednym Pakiecie Konkursowym mogą się znajdować maksymalnie 2 szt.  kontretykiet tego samego rodzaju piwa z datą przydatności do spożycia nie późniejszą niż 30.04.2023 włącznie  i przesłanie ich na adres „Browar Jabłonowo Zarząd Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp.K.,   Krakowska 77,  05-552 Jabłonowo”.
 2. W Konkursie będą uczestniczyć Kupujący,  którzy nadeślą zebrane Pakiety Konkursowe przy czym w Konkursie biorą udział wyłącznie pakiety wysłane do dnia 30.09.2022 r. (o ważności Pakietu Konkursowego decyduje data stempla pocztowego).
 3. Kupujący, którzy nadeślą największą ilość Pakietów Konkursowych otrzymają nagrody, zgodnie z zapisami PAR. 8 niniejszego regulaminu.
 4. Przesyłki powinny być wysyłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, w innym przypadku Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczone przesyłki.
 5. Przesyłka powinna zawierać:
 • dowolną ilość Pakietów Konkursowych,
 • podpisaną klauzulę RODO,
 • dane teleadresowe Uczestnika Konkursu.
 1. Uczestnik Konkursu wysyłając zgłoszenie oświadcza tym samym, iż akceptuje Regulamin Konkursu oraz warunki uczestnictwa w Konkursie.
 2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.)

PAR. 8

Nagrody

 1. Trzej Kupujący, którzy kolejno zebrali i przesłali największe ilości Pakietów Konkursowych otrzymują (każdy) Voucher uprawniający do bezpłatnego trzydniowego pobytu  (kolacja, nocleg, śniadanie, obiad, kolacja, nocleg, śniadanie) dla dwóch osób,  wraz z wyżywieniem i atrakcjami  w Pasiece Bartnik Sądecki. Voucher jest ważny do 31.10.2023 roku. W celu realizacji Vouchera należy skontaktować się z Pasieką Bartnik Sądecki i dokonać rezerwacji na konkretny termin.
 2. Kolejnych siedmioro Kupujących, którzy zebrali i przesłali kolejne największe ilości Pakietów Konkursowych otrzyma (każdy) zestaw prezentowy z produktami Pasieki Bartnik Sądecki.
 3. W przypadku niemożności przyznania przez Organizatora pierwotnie deklarowanej nagrody, Uczestnik w porozumieniu z Organizatorem może żądać przyznania nagrody tego samego rodzaju i o tej samej wartości co pierwotnie przyrzeczona przez Organizatora, nie może jednak żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny.
 4. Uczestnik nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.
 5. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody.
 6. Uczestnik zobowiązuje się pokryć koszty związane z uzyskaniem nagrody, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 i art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350 z późn. zm.).

PAR. 9

Miejsce i termin wydawania nagród

 1. Organizator wyśle nagrody na adres zwrotny uczestnika Konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn nie leżących po stronie Uczestnika. Nieodebranie Nagrody oznacza utratę prawa do Nagrody, która przechodzi na rzecz Organizatora.
 2. Przesyłki bez podanego adresu zwrotnego oraz podpisanej klauzuli RODO nie biorą udziału w Promocji.
 3. Weryfikacja nadesłanych Pakietów Konkursowych pod kątem ważności oraz ilości nastąpi do dnia 20.10.2022 roku. Pakiety otrzymane po 20.10.2022 nie biorą udziału w Promocji.

PAR. 10

Nadzór nad prawidłowością urządzania Konkursu

Nad prawidłowością przebiegu Promocji czuwać będzie powołana przez Organizatora komisja nadzoru.

PAR. 11

Sposób zgłaszania i rozpatrywania reklamacji; przedawnienie roszczeń

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie, listem poleconym, do dnia 30.10.2022 roku. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej doręczenia.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładnie określoną przyczynę reklamacji. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres: Browar Jabłonowo Zarząd, Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Sp.K.” z dopiskiem „SŁODKI KONKURS
 3. Organizator w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, rozpatrzy ją i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku, wysyłając list polecony przed upływem ww. terminu. Ostateczny termin rozpatrzenia reklamacji to dzień 31.12.2022. roku.
 4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.
 5. Roszczenia związane z udziałem w Promocji przedawniają się z upływem 1 miesiąca od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

PAR. 12

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji niniejszego Konkursu. Browar Jabłonowo jest administratorem danych osobowych uczestników konkursu, podanych w związku z prowadzoną korespondencją i uczestnictwem w promocji. Organizator przetwarza je wyłącznie do celów, które wynikają z przedmiotu korespondencji. Dane osób przesłane w celu realizacji Konkursu, po jej zakończeniu będą wykasowane z bazy danych Organizatora.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie firmy oraz na stronie internetowej jablonowo.pl/slodki-konkurs/

Organizator

Browar Jabłonowo Zarząd Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Sp.K. .

KLAUZULA RODO DO POBRANIA (kliknij w link poniżej)

Klauzula RODO